Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proceselor de recrutare

Teatrul Tineretului Metropolis – Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sectorul 2, București, în calitate de Operator de date cu caracter personal, garantează tuturor persoanelor, care participă în cadrul proceselor de recrutare respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.

În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris fie la adresa –   Teatrul Tineretului Metropolis – Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sectorul 2, București sau prin e-mail: dpo@teatrulmetropolis.ro

În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus. 

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Teatrul Tineretului Metropolis poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

Categorii de date personale prelucrate:

În conformitate cu prevederile legale privind personalul contractual, având în vedere
standarde de informare și de transparență aplicabile în domeniul protecției datelor personale,  Teatrul Tineretului Metropolis vă informează prin prezenta că în calitate de Operator prelucrează următoarele categorii de date ale persoanelor vizate pentru organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant: 

date de identificare – nume, prenume, datele de contact, adresă domiciliu/reședință, adresă de corespondență, adresă corespondență electronică (e-mail), telefon, date de identificare cuprinse în cadrul CI – serie, număr, data nașterii, CNP, entitatea emitentă, perioada de valabilitate.

informații privind studiile generale și de specialitate – diplomele obținute, perioada, identificarea oricăror altor tipuri de studii, instituțiile în care s-au desfășurat studiile.

competențe profesionale și/sau personale relevante – cunoașterea limbilor străine, ale competențe relevante – comunicare, organizatorice, competențe digitale etc.

experiența profesională– informații despre angajator (angajatori), ocupația și funcția deținută, principalele activități și responsabilități, descrierea carierei profesionale, detalii despre ultimul loc de muncă, identificarea persoanelor de contact pentru recomandări, orice alte informații cuprinse în cadrul CV-ului;

informații privind îndeplinirea condițiilor de către personalul contractual – informații privind cetățenia, informații medicale (Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii), informații privind cazierul judiciar, cazierul administrativ, orice alte informații (incluzând solicitări de documente/avize/autorizații) necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite conform prevederilor legale

orice alte informații necesare desfășurării procedurii de recrutare a personalului contractual, în conformitate cu documentația de concurs stabilită de către Operator, raportat la cadrul legal aplicabil.

Scopurile prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Operator în vederea desfășurării procesului de recrutare și de ocupare a unui post vacant, prin organizarea de concurs pentru ocuparea unui post vacant sau prin selecție de CV-uri transmise prin e-mail la adresele menționate în cadrul anunțului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în următoarele scopuri:

 1. desfășurarea procedurii de recrutare – selecția candidaților potriviți pentru postul vacant, desfășurarea probei inteviului – selecție de CV-uri
 2. desfășurarea procedurii de recrutare, respectiv a concursul pentru ocuparea postului vacant de către personal contractual – selecția dosarelor, testarea cunoștințelor, desfășurarea probei inteviului, notarea probelor/aplicarea punctajului stabilit, efectuarea comunicărilor conform prevederilor legale, publicarea informațiilor, afișarea la locul desfășurării concursului și în cadrul website-ului – www.teatrulmetropolis.ro, depunerea și soluționarea contestațiilor. 

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 1. Încheierea contractului individual de muncă;
 2. Orice activități specifice necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale de către Teatrul Tineretului Metropolis și soluționarea oricăror solicitări/cereri, comunicări adresată de către candidați către Teatrul Tineretului Metropolis.
 3. Transmiterea de comunicări / informări publice privind activitatea Teatrului Tineretului Metropolis – activitate ce vizează exclusiv datele personale constând în nume, prenume, adresă de email, telefon

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Teatrul Tineretului Metropolis, după caz, pe bază: 

 1. a) necesității de îndeplinire a unei obligații legale care îi revine Teatrului Tineretului Metropolis, în scopurile indicate la punctele i-iv de mai sus [dispozițiile aplicabile ale HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Codul muncii, enumerarea nu este exhaustivă]
 1. b) necesității de executare a contractului de muncă (personal contractual), în scopurile indicate la punctele i-vi, de mai sus;
 2. c) consimțământului, mai exact, pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate, în scopurile indicate la punctul v, de mai sus, pentru transmiterea de comunicări / informări publice privind activitatea Teatrului Tineretului Metropolis. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), vom divulga către anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza informații necesare desfășurării procesului de recrutare ori să ne îndeplinim obligații legale directe și/sau indirecte care vizează activitățile de prelucrare menționate mai sus, după caz, după cum urmează:

 1. i) membrilor Comisiei/comisiilor de evaluare și/sau contestații, personal din cadrul Teatrului Tineretului Metropolis personalul din cadrul structurilor organizatorice din cadrul Teatrului Tineretului Metropolis.
 1. ii) instituțiilor/autorităților publice în conformitate cu prevederile legale, inclusiv, dar fără a se limita la emiterea unor solicitări privind verificarea condițiilor stabilite pentru participarea în cadrul proceselor de recrutare/promovare, inclusiv entităților private.

iii) Teatrul Tineretului Metropolis va pune la dispoziția candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu respectarea confidențialității datelor care fac referire la ceilalți candidați, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.

 1. iv) instanțelor de judecată, organelor de cercetare penală, autorităților și entităților competente în situația în care sunt formulate solicitări/anchete/cercetări privind procesul de recrutare.

Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță

În principiu, Teatrul Tineretului Metropolis nu realizează transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea în situația în care se realizează un transfer al datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, Teatrul Tineretului Metropolis se va asigura că datele personale sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, Teatrul Tineretului Metropolis  se va asigura că există acorduri juridice corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. 

În situația în care transferul nu are la bază un acord juridic, Teatrul Tineretului Metropolis se va asigura că transferul datelor personal are la bază un mecanism prevăzut în conformitate cu prevederile legale pentru garantarea protecției datelor dvs. cu caracter personal.

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Teatrul Tineretului Metropolis depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor cu caracter personal. Confidențialitatea datelor

Teatrul Tineretului Metropolis va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul Teatrul Tineretului Metropolis prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare. 

Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea / desfășurarea proceselor de recrutare (copie CI/pașaport, adeverințe, avize, adeverințe medicale, alte documente furnizate), precum și orice alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul Teatrului Tineretului Metropolis. 

În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza în regim securizat pe bază de parole de acces și roluri de acces.

În situația completării secțiunilor din cadrul cererilor/formularelor de înscriere privind persoanele de contact pentru recomandări, vă solicităm indicarea adreselor de contact/corespondență/ telefon utilizate de către personale menționate în activitatea profesională. 

Perioada stocării datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale de păstrare, precum și a altor legi, reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public. 

Prelucrarea datelor personale având la bază consimțământul pentru transmiterea de comunicări / informări publice privind activitatea Teatrului Tineretului Metropolis se va realiza pentru o perioadă de 3 ani de la momentul depunerii documentelor pentru concurs sau până la exercitarea dreptului de retragere a consimțământului în cadrul perioadei menționate.

Drepturile persoanei vizate constau în următoarele:

 1. Dreptul de acces –  dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea Teatrului Tineretului Metropolis dacă se realizează prelucarea datelor cu caracter personal care privesc persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul persoanei vizate de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. 
 1. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, acest drept nu poate fi exercitat în mod neîngrădit.
 1. Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 1. Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) – dreptul de a solicita  ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare; 
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.
 1. Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate – Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia. 
 1. Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente – Persoana vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente.

Responsabilul cu protecția datelor

În cadrul operatorului, Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris fie la adresa –   Teatrul Tineretului Metropolis – Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sectorul 2, București sau prin e-mail: dpo@teatrulmetropolis.ro

În situația în care există întrebări sau sugestii/sesizări ori pentru exercitarea drepturile garantate privind protecția datelor, poate fi contactat Responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact indicate mai sus.  

În vederea identificării persoanei vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. 

Conform prevederilor legale, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil.


Prin transmiterea CV-ului către Teatrul Tineretului Metropolis sau prin transmiterea / depunerea documentelor pentru înscrierea la concurs sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către Operatorul Teatrul Tineretului Metropolis în conformitate cu prevederile prezentei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proceselor de recrutare.

24-08-2023

CONTACT

Casa de bilete
Luni - Duminică, 10.00 - 20.00
Str. Mihai Eminescu nr. 89, sector 2, București
Telefon: 021 210 51 08
office@teatrulmetropolis.ro
Cum ajungi
STB: Stația Piața Spaniei: 79, 86, 133, 135
STB: Stația Teatrul Metropolis: 5
Metrou: Stația Piața Romană
Cu mașina: Str. Mihai Eminescu, nr. 89
Harta - Cum ajung la Teatrul Metropolis