Politica de confidențialitate

Teatrul Tineretului Metropolis a dezvoltat și a aplicat politici și proceduri privind conformitatea cu prevederile impuse de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul”).

Principiile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

1) Implementarea politicilor și procedurilor având ca obiectiv principal asigurarea cadrului de conformare cu prevederile Regulamentului;

2) Asigurarea securității și confidențialității datelor în activitățile desfășurate;

3) Neimplicarea în acțiuni de tranzacționare a datelor cu caracter personal;

4) Asigurarea politicii de transparență și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

5) Utilizarea datelor cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor și scopurilor declarate;

6) Respectarea drepturilor garantate ale persoanei vizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

7) Respectarea principiilor indicate în cadrul Regulamentului, inclusiv, dar fără a se limita la transparență în procesul de prelucrare a datelor.

În situația în care doriți să obțineți mai multe informații privind politicile și procedurile aplicabile de către Teatrul Tineretului Metropolis în domeniul confidențialității și prelucrării datelor cu caracter personal vă solicităm să ne indicați acest aspect, în scris, la adresa: dpo@teatrulmetropolis.ro

 1. Prezentare

Teatrul Tineretului Metropolis este o instituţie publică de cultură de interes local a Municipiului Bucureşti. Obiectul de activitate al instituției este constituit prin realizarea și promovarea de producții/coproducții artistice autohtone și universale de tipul spectacolelor dramatice sau lirice, precum și organizarea de evenimente culturale cu rol educativ.

Teatrul Tineretului Metropolis are calitatea de „Operator de date” în sensul legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru asigurarea aplicării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal Teatrul Tineretului Metropolis a desemnat un Responsabil cu protecția datelor personale, ale cărui date de contact sunt următoarele: dpo@teatrulmetropolis.ro

 1. Definiții

În cadrul prezentei politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

„date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

”crearea de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

„Operator” – Teatrul Tineretului Metropolis, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

„consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

”Platformă online” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Teatrul Tineretului Metropolis – www.teatrulmetropolis.ro, precum și orice alte nume de domeniu deținute pentru promovarea acțiunilor și programelor cultural artistice desfășurate, denumite în cadrul prezentei politici – ”site / website” – www.ziarulmetropolis.ro ;

”Platformă online de socializare” – orice platformă, deținută sau nu de Operator, prin intermediul căreia este promovată, în orice mod, activitatea Operatorului;

”Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tablet sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

 1. Colectarea datelor cu caracter personal

Teatrul Tineretului Metropolis prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind contractele cu colaboratorii;
 • dispozițiilor legale privind siguranța si securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând Teatrului Tineretului Metropolis care derivă din natura obiectului de activitate.

Teatrul Tineretului Metropolis va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, Teatrul Tineretului Metropolis declară că perioada proprie de retenție este de 10 ani.

 1. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal


S-ar putea să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră prin intermediul site-urilor web, platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor. Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:

 1. i)direct de la dumneavoastră în următoarele situații:
 • crearea unui cont în cadrul website-urilor deținute;
 • achiziționarea produselor prin plasarea comenzilor online în cadrul site-urilor/ platformelor online;
 • achiziționarea serviciilor culturale prestate de către Teatrul Tineretului Metropolis și furnizarea acestor date la acel moment, simultan cu consimțământul dumneavoastră;
 • contactarea Teatrului Tineretului Metropolis.
 1. ii)prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru;

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica de cookies.

iii)prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare, platformelor de comunicare, serviciilor de comunicare;

 1. iv)pentru activități de marketing desfășurate de către Teatrul Tineretului Metropolis privind informarea dumneavoastră despre serviciile culturale care vă pot interesa. Pentru activitatea de marketing se realizează următoarele prelucrări:
 2. a)transmiterea comunicărilor de marketing, care pot fi adaptate profilului creat;
 3. b)participarea în cadrul activităților și programelor dezvoltate (loialitate, promoție, concursuri etc);
 4. c)transmiterea de informații personalizate având la bază datele furnizate pe bază de consimțământ;
 5. d)identificarea locației dumneavoastră.
 6. Tipuri de date cu caracter personal

Teatrul Tineretului Metropolis colectează şi utilizează informaţiile pe care le furnizaţi. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 1. Înregistrarea ca utilizator pe platforma online – website

Date personale prelucrate:

 • Nume şi prenume;
 • Adresa de email;
 • Număr de telefon.

Teatrul Tineretului Metropolis utilizează platformele sociale pentru a facilita crearea și accesarea rapidă a contului de utilizator creat în cadrul platformei online – website.

 1. Transmiterea comunicărilor generice (ex. newsletter)

Date personale prelucrate:

– Adresă de email;

-Nume și prenume.

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă transmite informații personalizate. Este posibil ca această prelucrare să implice analiza profilului dumneavoastră de utilizator și client în scopul exclusiv de a vă oferi o prezentare mai bună a serviciilor și produselor noastre.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție prin dezabonarea de la Newsletter.

iii.Utilizarea aplicației WhatsApp pentru primirea de comunicări publicitare și promovare – Newsletter

Date personale prelucrate:

 • Număr de telefon;
 • Numele și imaginea profilului de utilizator al aplicației WhatsApp

Teatrul Tineretului Metropolis utilizează aplicația/serviciul de comunicare WhatsApp în scopul transmiterii de comunicări publicitare și de promovare a producțiilor, proiectelor și spectacolelor cultural-artistice realizate în conformitate cu obiectul de activitate, precum și pentru promovarea actului cultural teatral.

Posibilitatea de abonare se realizează prin transmiterea mesajului ”DORESC SĂ PRIMESC NEWSLETTER” la numărul de telefon 0720499804 . Datele vor fi stocate pentru întreaga perioadă în care veți avea calitatea de abonat al newsletterului Teatrului Tineretului Metropolis, respectiv până la retragerea consimțământului de către dumneavoastră. Prin transmiterea mesajului “ DORESC SĂ PRIMESC NEWSLETTER” vă acordați consimțământul privind prelucrarea datelor personale anterior indicate pentru primirea de comunicări publicitare și de promovare prin aplicația/serviciul de comunicare WhatsApp.

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai sus în temeiul consimțământului manifestat prin transmiterea mesajului ” DORESC SĂ PRIMESC NEWSLETTER”.

Datele cu caracter personal pe care Teatrul Tineretului Metropolis le colectează și le prelucrează în baza consimțământului anterior menționat nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat, inclusiv al creării de profiluri.

Teatrul Tineretului Metropolis nu colectează imagini/imaginile utilizate pentu profil, dar conform politicii platformei WhatsApp, Teatrul Tineretului Metropolis are acces în vizualizarea acestora.

Retragerea consimtământului se realizează prin trimiterea mesajului „Stop NEWSLETTER” către numărul de telefon 0720499804

Retragerea consimțământului nu implică niciun efect în legătură cu prelucrările efectuate anterior și este gratuită. Retragerea consimtământului conform procesului anterior indicat va determina exclusiv încetarea tuturor activităților de prelucrare pe baza consimțământului respectiv (prelucrare date personale prin intermediul aplicației/serviciului de comunicare WhatsApp). Prin retragerea consimțământului, datele aferente profilului tău de WhatsApp vor fi imediat blocate și șterse în termen de o zi de la dezabonare.

În situația în care sunteți interesați de această modalitate de a primi comunicări (Newsletter) din partea Teatrului Tineretului Metropolis vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate a aplicației WhatsApp [https://www.whatsapp.com/legal/#key-updates] (link disponibil la data aprobării prezentei Politici), precum și setările de confidențialitate și securitate specifice profilului dumneavoastră.

 1. Navigarea online

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare („cookie-uri” *) ca parte a navigării pe site-ul / aplicațiile Teatrului Tineretului Metropolis și / sau pe site-ul / aplicațiile unei terțe părți.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate pe un anumit site web / aplicație, consultați tabelul cookie relevant. Utilizarea de cookie-uri este destinată, în principal, pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului și a aplicațiilor noastre;
 • Afișarea corectă a conținutului;
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul / aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită;
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/campaniile/acțiunile desfășurate;
 • Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră;
 • Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.

Teatrul Tineretului Metropolis intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

 1. Utilizarea platformelor sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate, în principal, de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către Teatrul Tineretului Metropolis se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.

Date personale la care avem acces:

Nume și prenume;

-Pseudonim;

-Adresa de email;

-Fotografie publicată ca imagine de profil;

-Descrierea sau preferințele personale;

-Datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;

-Alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul paginii „Contul meu”, contactând-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii);

-Legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă.

Teatrul Tineretului Metropolis pune la dispoziția persoanelor interesate și opțiunea de înregistrare, creare cont în cadrul platformei online – website prin intermediul contului deținut/creat în cadrul platformelor de socializare. Această opțiune a fost generată pentru a simplifica procesul de înregistrare și accesare a contului.

Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să fiți conștient de faptul că vă distribuiți informațiile despre profilul dumneavoastră în funcție de setările platformei de socializare utilizată pentru crearea contului.

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialității și protecției datelor, vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

 1. Utilizarea aplicațiilor și a dispozitivelor

Date personale prelucrate:

-Nume și prenume;

-Adresă de email;

-Locație;

-Data nașterii;

-Descrierea sau preferințele personale;

-Fotografie de profil selectată.

Teatrul Tineretului Metropolis a dezvoltat aplicații mobile pentru a asigura o interacțiune ușoară în mediul online prin utilizarea dispozitivelor mobile. Prin descărcarea aplicației ne puteți conferi acordul dumneavoastră privind datele de localizare sau datele de contact. Instrumentele bazate pe locație sunt colectate exclusiv pentru a conferi informații cu privire la serviciile pe care vi le putem pune la dispoziție în raport de zona geografică în care vă aflați.

Vă recomandăm să parcurgeți instrucțiunile dispozitivului mobil privind înțelegerea setărilor și modalităților de modificare a acestora.

vii.Procesarea automată

Procesarea automată este utilizată, în principal, pentru a asigura securitatea tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformelor noastre online. Pentru a cunoaște modalitatea de inițiere și finalizare a tranzacțiilor în cadrul platformei online, vă rugăm să accesați _ termeni și condiții.

viii.Profilarea

Profilarea reprezintă orice formă deprelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Acțiunea de prelucrare prin profilare se poate realiza de către noi urmare a colectării datelor personale prin una sau mai multe modalități indicate anterior și care pot fi utilizate pentru acțiuni legitime de marketing exclusiv corelat la activitatea de servicii culturale furnizate.

 1. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

Teatrul Tineretului Metropolis are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

Partajarea datelor dumneavoastră personale către terți se poate realiza, în principal, pentru următoarele scopuri:

 1. a)prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 2. b)securizarea acțiunilor de tranzacționare, plată;
 3. c)îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim al Teatrului Tineretului Metropolis;
 4. d)îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale, gestionarea relațiilor publice;
 5. e)exprimarea expresă a consimțământului dumneavoastră;
 6. f)respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 7. g)respectarea dispozițiilor cuprinse în cadrul hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată și/sau alte entități ale statului competente.
 8. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată vă sunt recunoscute următoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Teatrul Tineretului Metropolis are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Teatrul Tineretului Metropolis are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

Dreptul la portabilitateadatelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. În cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate ori există un interes public ori scopul este determinat de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, putem continua prelucrarea datelor. Teatrul Tineretului Metropolis recunoaște dreptul pe care îl dețineți pentru a vă opune activității de marketing desfășurate.

Dreptul de a vă opune activității de marketing, inclusiv profilarea reprezintă dreptul și opțiunea exclusivă de a vă dezabona sau renunța, în orice moment, la comunicările de marketing direct transmise. Dacă doriți să vă opuneți oricărei activități de profilare, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos. 

Dreptul la rectificare vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) înseamnă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului și inexistența unui alt temei legal pentru prelucrare;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor. Restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare a lor.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități competente: Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor, și anume:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 sector 1

Cod poștal 010336, București România

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru detalii suplimentare vă rugăm accesați pagina web a Autorității – www.dataprotection.ro

 1. Întrebări și exercitare drepturi

Atât pentru a obține mai multe informații în legătură cu Politica de confidențialitate cât și pentru exercitarea drepturilor dumneavostră, vă puteți adresa, în scris, printr-o cerere semnată în care să fie menționate informațiile solicitate transmisă la adresa Strada Mihai Eminescu nr. 89, București sector 2.

Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail dpo@teatrulmetropolis.ro

De la momentul primirii cererii, Teatrul Tineretului Metropolis va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată. În situația în care solicitarea transmisă este complexă sau determinată o situație de imposibilitate obiectivă de a răspunde în termenul indicat, Teatrul Tineretului Metropolis va informa cu privire la prelungirea termenului de răspuns.

Teatrul Tineretului Metropolis poate opera modificări ale prezentei Politici de confidențialitate. Orice modificări (revizuiri, completări) efectuate privind prezenta Politica de confidențialitate urmează a fi publicate fără vreo notificare prealabilă, fiind de imediată aplicare.

Politica de confidențialitate – ediția a II, 11.02.2019

CONTACT

Casa de bilete
Luni - Duminică, 10.00 - 20.00
Str. Mihai Eminescu nr. 89, sector 2, București
Telefon: 021 210 51 08
office@teatrulmetropolis.ro
Cum ajungi
STB: Stația Piața Spaniei: 79, 86, 133, 135
STB: Stația Teatrul Metropolis: 5
Metrou: Stația Piața Romană
Cu mașina: Str. Mihai Eminescu, nr. 89
Harta - Cum ajung la Teatrul Metropolis